Geschützter Downloadbereich

2019

Kodokan-Kata-Workshop 21.06.2019 – 04.06.2019

Nage-No-Kata

Katame-No-Kata

Kodokan Goshin jutsu

Ju-No-Kata

2018

Kodokan-Kata-Workshop 28.06.2018 – 01.07.2018

Nage-No-Kata

Kodokan-Goshinjutsu-Kata

Kime-No-Kata

Koshiki-No-Kata

2017

Kata-Workshop 03.03.2017 – 06.03.2017

Nage-No-Kata

Katame-No-Kata

Kodokan-Goshinjutsu-Kata

Ju-No-Kata


2016